Projekt: Nasze miasto- nasze gniazdo

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych jest niezależną , niepolityczną organizacją, która zrzesza polskich  nauczycieli pasjonatów  z całego świata.

Klub powstał w 2016 roku  i ma swoja siedzibę w Gnieźnie, pierwszej, historycznej stolicy Polski.  Założycielem i pomysłodawcą klubu jest pani Małgorzata Tomczak, emerytowana nauczycielka, działaczka społeczna przyjaciel młodzieży i oddany pedagog.

Członkami  klubu są nauczyciele z Polski i z zagranicy.

Celem działalności klubu jest przede wszystkim współpraca uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń, wprowadzanie nowatorskich metod nauczanie, wykorzystanie technik multimedialnych   oraz popularyzacja wiedzy o Polsce na świecie.

W roku 2017 z inicjatywy członków klubu powstał projekt  międzynarodowy edukacyjny” NASZE MIASTO – NASZE GNIAZDO”. W projekcie mogą brać udział  wszystkie szkoły polskie i polonijne.

Opis projektu:

Projekt polega na wymianie informacji  o swoich miastach macierzystych. W przypadku szkół wiejskich, czy  z małych miejscowości, można wybrać miasto z własnego regionu mające znaczenie gospodarcze, historyczne czy też społeczne( powiatowe, wojewódzkie, itp)

Szkoła biorąca udział w projekcie zgłasza grupę 15 uczniów – w obrębie jednej grupy wiekowej.

Przewidziane są trzy grupy wiekowe.( na prośbę zainteresowanych będzie 4 grupa PRZEDSZKOLNA). Uczniowie z danej grupy wiekowej, mogą to być uczniowie kilku klas, pod kierunkiem nauczyciela, mają za zadanie przygotować 15 pytań dotyczących swojego miasta ( jeden uczeń- jedno pytanie)

Każde pytanie zostaje przyporządkowane danemu uczniowi poprzez nadanie numeru.

Pytania zapisujemy na karcie zbiorczej w języku polskim i angielskim,  wysyłamy do organizatora projektu droga mailową , adres :  klub-nauczycieli-pl@wp.pl

Organizator przesyła te pytania do szkol partnerskich biorących udział w projekcie.

W przypadku większej  ilości szkół drogą losowania zostaną wyłonione szkoły partnerskie.

Uczniowie szkół partnerskich przygotowują odpowiedzi na pytania i pod kierunkiem nauczyciela nagrywają je w postaci filmu Video lub wykonują plastyczny projekt w postaci albumu . Na końcu filmu mile widziana autoprezentacja i adresy mail do nawiązania przyjaźni i korespondencji. Dozwolone są obydwie formy jednocześnie .