Konkurs Polonijny – WARSZAWA z KLASĄ – WYCIECZKA z MARIĄ

              

 

Honorowy Patronat  Ambasadora RP w Królestwie Belgii Pana Rafała Siemianowskiego 

Patronat Merytoryczny Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Patronat Medialny Redakcji Miesięcznika FLANDRIA PO POLSKU we Flandrii i okolicach

 

Konkurs Polonijny

Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią

 

Regulamin Konkursu

 1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorami Konkursu polonijnego pod nazwą WARSZAWA z KLASĄ – WYCIECZKA z MARIĄ z okazji 155. rocznicy urodzin polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie są:
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Polska Szkoła Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia
 • Warszawska Organizacja Turystyczna

zwani dalej Organizatorem.

 1. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terytorium Królestwa Belgii na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Konkurs trwa od dnia 15.11.2022r., tj. od chwili zamieszczenia niniejszego Regulaminu na portalach Organizatora do dnia 31.01.2023r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20.02.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych terminów w przypadku zdarzeń z kategorii „siły wyższej”.
 3. Zgłoszenie i udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 4. Celem Konkursu Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią jest zapoznanie dzieci i młodzież z dorobkiem naukowym pierwszej na świecie laureatki nagrody Nobla oraz z historią i atrakcjami kulturalnymi Warszawy, rodzinnego miasta sławnej Polki.

 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci polskie zamieszkałe na terenie Królestwa Belgii, w wieku od 6. do 16. roku życia.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być najbliższe osoby Organizatora.
 3. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Uczestnika składając głoszenie konkursowe oświadczają, że wyrażają zgodę na warunki opisane w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptują zapisy Regulaminu i jego Załączników.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest indywidualne stworzenie pracy zgodnie z podaną tematyką oraz dołączenie do pracy konkursowej:
 • wypełnionego i podpisanego przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych małoletniego dziecka formularza zgłoszeniowego dostępnego w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronach internetowych i platformach organizatorów
 • oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i klauzuli informacyjnej
 1. Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
 • Grupa I (od 6 do 9 lat – rok ur. 2016 – 2013)
 • Grupa II (od 10 do 13 lat – rok ur. 2012 – 2009)
 • Grupa III (od 14 do 16 lat – rok ur. 2008 – 2006)
 1. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych prac konkursowych.
 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu/pracy w jednej z niżej wymienionych form:
  • pracy graficznej w dowolnej formie graficznej (rysunek, szkic, prezentacji, grafiki komputerowej…itp.)
  • pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
  • filmu o długości max. 2 minuty.
 3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, mieć charakter autorski, nie mogą być stworzone na podstawie prac wcześniej opublikowanych, nie mogą też naruszać praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu nie mogą zlecić wykonania zadania osobom, które zawodowo zajmują się tworzeniem treści edytorskich czy nagrywaniem filmów.
 4. Motywami przewodnimi pracy konkursowej mogą być:
 • Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie
 • Dokonania akademickie Polskiej Noblistki
 • Śladami Marii na emigracji (w Brukseli i Paryżu)
 • Rodzina Marii Skłodowskiej-Curie
 1. W przygotowaniu zadania/pracy konkursowej można posiłkować się materiałami zamieszczonymi na stronach Organizatora oraz specjalnie stworzonej stronie FB Konkursu Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią https://www.facebook.com/profile.php?id=100087388039167
 2. Zadanie konkursowe można przesłać do Organizatora za pomocą kuriera, poczty lub We Transferem. Zadanie z załączonym formularzem powinno być przesłane:

– na adres Organizatora – Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej (Office Polonais de Tourisme, Av. de la Renaissance/laan 20/25, 1000 Bruksela)

– poprzez https://wetransfer.com/, na adres e-mail: info.be@pologne.travel

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z oceny pracy konkursowej, która jest sprzeczna z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 • 3 Zasady i warunki przyznania nagród
 1. Nad organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli polonijnych, przedstawicieli Organizatora i Ambasady RP w Brukseli oraz opiekuna merytorycznego z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Dyrektor POT Pani Dominiki Szulc zajmują się prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem spraw związanych z przebiegiem Konkursu.
 3. W przypadku równej liczby głosów w trakcie obrad głos Przewodniczącej Komisji Konkursowej liczy się podwójnie.
 4. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie spośród wszystkich uczestników:
  • 6 laureatów w grupie I
  • 3 laureatów w grupie II
  • 3 laureatów w grupie III

a także przyznanie wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

 1. Obrady Komisji Konkursowej mają chrakter tajny.
 2. Zadania konkursowe zgłoszone po terminie nie będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
 3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół, w którym wskaże wszystkich nagrodzonych Uczestników Konkursu. Protokół ten nie będzie jednak podany do publicznej wiadomości.
 6. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni laureatów oraz wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową oraz zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Konkursową w terminie do 28.02.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych terminów w przypadku zdarzeń z kategorii „siły wyższej”.
 7. Informacja o nagrodzonych laureatach konkursu zostanie opublikowana na portalach Organizatora oraz stronie FB Konkursu Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią.

 4 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w konkursie są:

– wycieczka śladami MSC w Brukseli oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (dla laureatów grupy I);

– edukacyjno-turystyczny pobyt w Warszawie (dla laureatów grupy II i III). Wycieczka tematyczna opierać się będzie na propozycji opracowanej przez Warszawską Organizację Turystyczną.

 1. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną albo na nagrody innego rodzaju.
 2. Wycieczka po Brukseli (grupa I) lub pobyt laureatów konkursu w Warszawie (grupa II i III) zostaną zorganizowane w terminie od 18 do 21.05.2023r., (bez możliwości zmiany terminu przez uczestnika). Szczegóły wycieczek zostaną zakomunikowane przez Organizatora tylko przedstawicielom ustawowym albo opiekunom prawnym laureatów.
 3. Tylko w szczególnych i wyjątkowych przypadkach (np. choroba) laureat ma prawo, po konsultacji z Organizatorem, do przeniesienia nagrody – czyli uczestnictwa w wycieczce – na osobę trzecią.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wycieczki w przypadkach nagłych, jeśli to będzie niezbędne z przyczyn od niego niezależnych (jak anulacja lotu, strajk itp.), czyli w przypadku zdarzeń z kategorii „siły wyższej”.
 5. Organizator nie ponosi kosztów ani odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w podróży z powodów od niego niezależnych (np. opóźnienie samolotu, autokaru itp.).
 6. Organizator nie ponosi dodatkowych, nieobjętych programem podróży, kosztów (np. opróżnienie minibarku w hotelu).
 • 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu jest Organizator z siedzibą w Brukseli. Organizator prowadzi bazę danych. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 2. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu obejmujące imię i nazwisko oraz adres e-mail:
 • podawane są dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału w Konkursie;
 • będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu, w szczególności w celu rozstrzygnięcia Konkursu, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu.
 1. Przystępując do udziału w Konkursie, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności rozstrzygnięcia Konkursu, przyznania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, oraz ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestników Konkursu zgodnie z RODO oraz wydanych na jego podstawie ustaw i aktów wykonawczych.
 3. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie zgłoszonego Zadania na profilach mediów społecznościowych Organizatora na portalu Facebook, Instagram oraz w innych serwisach Organizatora oraz Patronów Konkursu.
 4. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Uczestników Konkursu oświadczają, że z chwilą przyznania Nagrody lub wyróżnienia przez Komisję Konkursową udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas 3 lat, nieodpłatnie licencji uprawniającej do wielokrotnego korzystania z Zadania konkursowego jako całości, jak i jego poszczególnych elementów i części.
 5. Przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni Uczestników Konkursu z chwilą udzielenia licencji, udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z opracowań Zadania konkursowego oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami,
 6. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza i odpowiada za to, iż dostarczone Organizatorowi Zadanie konkursowe:
 • jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,
 • nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
 • wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku Uczestnika Konkursu.
 1. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Organizatora, Organizator poinformuje przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu o takich roszczeniach, a przedstawiciel ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty.
 2. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Konkursem mogą powstać.

 6 Prawa autorskie

 1. Z chwilą podpisania Zgłoszenia o którym mowa w 2 Regulaminu przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Uczestnika, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 • Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części ( w szczególności w formie druku, fotografii, filmu – zapisu audio/video), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 • Publiczne odtwarzanie dowolną techniką,
 • Publiczne  rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • Publiczne nadawanie za pomocą wizji lub fonii,
 • Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 • Prawa do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
 • Prawa do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji (w tym zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego) na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
 1. Ponadto  na zasadach niewyłączności nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Uczestnika, udziela Organizatorowi :
 • Prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy uczestniczącej w konkursie,
 • Prawa do dokonywania jej skrótów, przeróbek, tłumaczeń i opracowań,
 • Prawa do wykorzystania pracy uczestniczącej w konkursie w całości lub w części w innych działaniach niekomercyjnych i promocyjnych kulturę polska przez Organizatorów.
 1. Udzielenie licencji na powyższych warunkach następuje na podstawie podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • 7 Postanowienia końcowe 
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na portalach internetowych Organizatora oraz na profilu Facebook: Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią. W przypadku jakichkolwiek pytań opiekunowie mogą się kontaktować z przedstawicielem Organizatora pod adresem e-mail: be@pologne.travel lub kontakt@daskalia.eu
 2. Zgłoszenie się do konkursu Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu na którymkolwiek etapie konkursu, uczestnik może zostać z niego wykluczony decyzją Komisji Konkursowej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem konkursu, w szczególności w zakresie przyznania Nagrody.
 7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem Konkursu rozstrzyga Organizator lub Komisja Konkursowa.