KATECHEZA LEUVEN
PRZY POLSKIEJ SZKOLE W LEUVEN MAŁA DASKALIA

Kontakt Katecheza Leuven

Ewelina Konings

ewelina@daskalia.eu

0472 044 162

katecheza leuven